QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI VỆ SINH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Tên và biểu tượng 1. Tên tiếng việt: HIỆP HỘI VỆ SINH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2. Tên Tiếng anh: Vietnam Cleaning Maintenance Association 3. Tên viết tắt: CVN 3. Biểu tượng :

Điều 2: Phạm vi điều chỉnh Quy chế hoạt động của Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Việt Nam quy định: Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Hiệp hội, quyền hạn của Chủ tịch Hiệp hội, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và Hội viên.

Điều 3: Mục đích và lĩnh vực hoạt động: 1.Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệpViệt Nam (sau đây Viết tắt là Hiệp hội) là tổ chức nghề nghiệp, là đại diện hợp pháp của các hội viên hoạt động làm sạch công nghiệp, vệ sinh công nghiệp, tự nguyện cùng nhau hợp tác hỗ trợ trong kinh doanh cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng nhau xây dựng ngành vệ sinh công nghiệp càng phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả. Đồng thời đoàn kết nhằm bảo vệ lợi ích chung và lợi ích chính đáng của các nhà hoạt động kinh doanh về làm sạch. 2. Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Việt Nam là cầu nối giữa các Doanh nghiệp (DN) hoạt động chính trong lĩnh vực vệ sinh làm sạch với công ty trong và ngoài nước để cùng hợp tác phát triển ngành Vệ Sinh Công Nghiệp ứng với sự phát triển kinh tế xã hội trên toàn quốc nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên theo quy định của Hiệp Hội. 3. Hiệp hội hoạt động trong phạm vi toàn quốc, được mở tài khoản riêng.
4. Hiệp hội hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của mình, chi tiêu bằng nguồn quỹ phát triển Hiệp hội và kiểm soát kinh phí chi tiêu bằng Quy chế chi tiêu nội bộ của Hiệp hội. CHƯƠNG II TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI

Điều 4: Tổ chức bộ máy Hiệp hội

Điều 5: Trụ sở Hiệp Hội vệ sinh công nghiệp có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Điều 6 : Nguyên tắc tổ chức và hoạt động. 1. Hệp hội tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự trang trải. 2. Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Trưởng ban kết nối-Khách mời)
PHÓ CHỦ TỊCH
(Trưởng ban sự kiện)
PHÓ CHỦ TỊCH
(Trưởng ban thành viên – Kinh tế tài chính)
PHÓ CHỦ TỊCH (Trưởng ban Chính sách–Pháp luật và Hợp tác–Đối ngoại)
PHÓ CHỦ TỊCH
(Trưởng ban đào tạo)
THƯ KÝ
(Kiêm thủ quỹ)
BAN CHẤP HÀNH
BAN PHÁP CHẾ

CHƯƠNG II: CHỨC NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI

Điều 7: Nhiệm vụ 1. Liên kết kinh tế giữa các thành viên, khai thác tiềm năng của các thành viên trong kinh doanh dịch vụ vệ sinh công nghiệp, làm sạch công nghiệp nhằm giúp nhau tạo bổ sung và hòan thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh để đạt hiệu quả kinh tế cao. Động viện và hướng dẫn các thành viện cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp. 2.Thường xuyên trao đổi thông tin về tinh hình biến động giá cả vật tư nguyên vật liệu đầu vào như hóa chất, dụng cụ trang thiết bị máy móc và những thông tin quan trọng khác có ảnh hưởng tới ngành nghề vệ sinh công nghiệp. 3. Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề, họp đề nhằm trao đổi những kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, những kiến thức khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến về quy trình cũng như hóa chất làm sạch kiểu mới cho các thành viên, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và mở rộng quan hệ ra quốc tế. 4. Thống nhất áp dụng các giải pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên. Lập quỹ bù đắp tổn thất cho những hội viên bị thiệt hại chính đáng trong trường hợp phải chấp hành các Quyết định, Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích số đông thành viên khác. 5. Hướng dẫn, tư vấn cho các hội viên về những vấn đề pháp lý, nghiệp vụ, thương mại đầu tư kỹ thuật phương tiện. Điều hoà và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động kinh doanh giữa các hội viên. 6. Đặt quan hệ với tổ chức ngành nghề và các thành phần kinh tế nhằm mở rộng quan hệ pháp triển dịch vụ, kinh doanh cho hội viên. 7. Tổ chức quản lý, sử dụng và điều hành các lọại quỹ của Hiệp hội.

Điều 8: Quyền hạn 1. Hiệp hội được dùng các biện pháp về lợi ích kinh tế để khuyến khích các hội viên kinh doanh, sản xuất có hiệu quả, cũng như để khen thưởng hoặc kỷ luật các hội viên mắc sai phạm. 2. Quan hệ giữa các hội viên là thông qua kênh website, mạng xã hội facebook và zalo nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi. Hiệp hội đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hiệp hội và của Hội viên. 4. Hiệp hội được lập quỹ trên cơ sở hội phí và các nguồn thu từ đóng góp của hội viên hoặc từ các hoạt động % công trình của các hội viên. 5. Hiệp hội được đề nghị khen thưởng hoặc kỷ luật đối với hội viên vi phạm quy chế hiệp hội.

Điều 9: Quyền và nhiệm vụ Chủ tịch Hiệp hội 1. Chủ tịch Hiệp hội do Ban chấp hành bầu và có nhiệm kỳ là 2 năm. Chủ tịch là đại diện pháp luật của Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Việt Nam. 2. Chủ tịch Hiệp hội có các quyền và nhiệm vụ sau: – Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức của Hiệp hội. – Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chấp hành. – Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Ban Chấp hành. – Tổ chức việc thông qua quyết định của Ban Chấp hành. – Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Ban Chấp hành. – Điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội theo các quy định tại Điều lệ của Hiệp hội, Pháp luật của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước Đại hội toàn thể hội viên, Ban Chấp hành trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. – Chủ tịch Hiệp hội được uỷ quyền cho các Phó chủ tịch để thừa hành nhiệm vụ của Chủ tịch Hiệp hội khi cần thiết. – Phê duyệt các kế hoạch của Văn phòng Hiệp hội. – Ký Quyết định kết nạp hội viên mới. Điều 10: Quyền và nhiệm vụ các Phó chủ tịch Hiệp hội 1. Các Phó chủ tịch do Ban Chấp hành Hiệp hội bầu và có nhiệm kỳ là 2 năm. 2. Các Phó chủ tịch chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và trước Pháp luật về lĩnh vực được phân công. Khi Chủ tịch vắng mặt, 01 Phó chủ tịch được uỷ quyền điều hành các hoạt động của Hiệp hội. 3. Các Phó chủ tịch được Ban Chấp hành phân công phụ trách một số công tác chuyên môn cụ thể sau: a) Phó chủ tịch Trưởng ban thành viên – Kinh tế tài chính: Trực tiếp điều hành công tác phát triển hội viên của Hiệp hội . Phụ trách xét duyệt hồ sơ đăng ký tham gia Hiệp hội của thành viên. Trực tiếp điều hành hoạt động của thành viên trong Hiệp hội, đề xuất ứng viên tích cực có ý chí phấn đấu bổ sung vào Hiệp hội để cùng xây dựng hiệp hội theo định hướng đã chọn. Điều tra các nhu cầu của hội viên, tổng hợp, phân tích tham mưu cho Chủ tịch về công tác chăm sóc hội viên. Tham mưu Ban chấp hành và trực tiếp lập kế hoạch tài chính hàng năm. Tổ chức huy động các nguồn tài trợ phục vụ nhu cầu hoạt động của Hiệp hội. Giám sát việc sử dụng quỹ Đầu tư Phát triển của Hiệp hội. b) Phó chủ tịch Trưởng ban đào tạo:
Trực tiếp điều hành công tác xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý, giám sát hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo của Hiệp hội. Trực tiếp chỉ đạo công tác Đào tạo hội viên. Ban hành giáo trình và lên kế hoạch mở các khoá đào tạo cho hội viên, liên tục tiếp cận với công nghệ mới truyền đạt lại cho Hội viên. c) Phó chủ tịch Trưởng ban Chính sách–Pháp luật và Hợp tác–Đối ngoại: Trực tiếp điều hành công tác phổ biến Chính sách–Pháp luật và công tác Hợp tác–Đối ngoại của Hiệp hội. Phụ trách công tác tổng hợp các chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động Vệ sinh công nghiệp. Tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực bất động sản cho các hội viên của Hiệp hội. Phụ trách các hoạt động đối ngoại phục vụ chương trình công tác của Hiệp hội.Phụ trách các chương trình quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế. Tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực Vệ sinh công nghiệp và các công việc có liên quan gián tiếp cho các hội viên của Hiệp hội. d) Phó chủ tịch Trưởng ban Kết nối-Khách mời Trực tiếp tổ chức các sự kiện để kết nối hội viên. Thường xuyên điều tra khảo sát các tổ chức cá nhân, trực tiếp phụ trách công tác xây dựng kế hoạch chăm sóc hội viên, phát triển hội viên theo từng quý từng năm. Tổ chức tốt các kế hoạch chăm sóc và phát triển Hội viên. e) Phó chủ tịch Trưởng ban sự kiện Trực tiếp lên kế hoạch tổ chức các sự kiện để kết nối Hội viên. Đưa hình ảnh của hiệp hội đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Quản lý và đưa tin hoạt động của Hiệp hội lên trang website và mạng xã hộ facebook của hiệp hội. Tham mưu cho Chủ tịch về định hướng và chiến lược phát triển Hiệp hội.

CHƯƠNG III: HỘI VIÊN

Điều 11: Điều kiện để trở thành hội viên. 1. Các tổ chức (Doanh nhiệp), cá nhân (Chủ doanh nghiệp) có tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, hoạt động vệ sinh làm sạch, vệ sinh công nghiệp, đồng ý với điều lệ của Hiệp hội và quy chế này, có đơn tự nguyên gia nhập Hiệp hội, và tự nguyện đóng hội phí đầy đủ theo quy định của Hiệp hội đều được công nhận là hội viên. 2. Được chủ tịch Hiệp hội công nhận là Hội viên của Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Việt Nam.

Điều 12: Nhiệm vụ của hội viên. Hội viên có nhiệm vụ : 1. Thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ cuả Hiệp hội và Quy chế này và các quy định khác của Hiệp hội. 2. Thực hiện các quyết định của chủ tịch Hiệp hội, Tham gia đầy đủ và đều đặn hoạt động của Hiệp hội như cuộc họp thường niên, sinh hoạt ngoại khóa của Hiệp hội và các chương trình sự kiện được tổ chức. 3. Tôn trọng các cam kết giữa các bên mà mình tham gia liên kết hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ theo ngành nghề. 4. Đóng hội phí đầy đủ, đúng thời hạn quy định, làm tròn nghĩa vụ đóng góp tài chính khi cần thiết theo quy định của Hiệp hội. 5.Cung cấp cho Hiệp hội (khi có yêu cầu) những thông tin có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình để Hiệp hội có đủ thông tin phục vụ những vấn đề hội viên có yêu cầu. 6. Dự các buổi họp thường kỳ và bất thường của Hiệp hội khi được mời. 7. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch trừ khi được Chủ tịch Ban chấp hành Hiệp hội phân công bằng văn bản. 8. Thực hiện chế độ báo cáo lên cơ quan Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội. Điều 13: Quyền của hội viên: Hội viên được hưởng các quyền lợi sau: 1. Được quyền bầu cử và ứng cử vào các chức danh đương nhiệm của Hiệp Hội, được bỏ phiếu, biểu quyết thông qua các nghị quyết của Hiệp Hội. 2. Được giúp đỡ về kinh tế, kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn trong hoạt động làm sạch, vệ sinh công nghiệp cũng như trang thiết bị máy móc hóa chất làm sạch. 3. Được cung cấp những thông tin hữu ích về ngành cũng như công nghệ làm sạch mới nhất ở Việt Nam cũng như trên thế giới.
4. Được tham gia các cuộc toạ đàm, hội thảo do Hiệp hội tổ chức. 6. Được Hiệp hội bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp trong kinh doanh làm sạch, vệ sinh công nghiệp. 7. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên; trong trường hợp này Hội viên cần thông báo chính thức bằng văn bản cho Ban pháp chế Hiệp hội và sẽ nhận được sự đồng ý của Ban pháp chế Hiệp hội trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Hội viên. 8. Trong trường hợp có lý do chính đáng, hội viên của Hiệp hội có thể xin tạm dừng các hoạt động của mình với tư cách là hội viên của Hiệp hội trong khoản thời gian nhất định nhưng không được quá thời hạn là 01 (một) năm của 01(một) nhiệm kỳ của Hiệp hội và trong trường hợp này hội viên cần có đơn chính thức gửi tới Ban pháp chế Hiệp hội và chủ tịch Hiệp hội, trong đó nêu rõ lý do và thời gian xin tạm hoạt động tại Hiệp hội. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, hội viên không phải đóng các nguồn lực ngoài việc vẫn tuân thủ đúng, đủ các quy định về việc đóng hội phí của hội viên cho Hiệp hội (tiền hội phí, thời gian đóng hội phí theo quy định của Hiệp hội) 9. Hội viên được giới thiệu thành viên mới để họ tham gia vào làm hội viên Hiêp hội.

Điều 14. Khen thưởng và kỷ luật 1. Hội viên có thành tích được xét khen thưởng, biểu dương. Cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được hiệp hội đề nghị các cấp khen thưởng theo quy định. 2. Những hội viên vi phạm Quy chế này và các nghị quyết của Hiệp hội tuỳ theo từng trường hợp, mức độ vi phạm sẽ bị thi hành kỷ luật tới mức cao nhất là khai trừ khỏi Hiệp hội. Ban Pháp Chế Hiệp hội thông báo bằng văn bản về danh sách hội viên xin rút ra khỏi Hiệp hội, hội viên bị khai trừ và hội viên bị xoá tên cho tất cả các hội viên khác biết (thời gian chậm nhất phải thông báo cho các hội viên của Hiệp hội biết là không quá 30 (ba mươi) ngày tính từ ngày có quyết định chính thức về việc các hội viên xin rút ra khỏi Hiệp hội, hội viên bị khai trừ và hội viên bị xoá tên. Hội viên bị khai trừ khỏi Hiệp hội vẫn có trách nhiệm thực hiện tiếp những hợp đồng mà mình đã ký kết trong thời gian tham gia Hiệp hội và phải thanh toán hết các khoản nợ (nếu có) cho Hiệp hội.

Điều 15: Ban điều hành tự quản tại cơ sở: Tên: Ban điều hành VSCN tại tỉnh ….. Mỗi địa phương/tỉnh tự hình thành một Ban điều hành tự quản tại cơ sở của mình. Điều kiện thành lập Ban điều hành tự quản là phải có tối thiểu là 05 đơn vị tự nguyện
tham gia vào Ban. Trường hợp tại cơ sở không đủ số lượng thành viên tham gia thì có thể liên kết với tỉnh gần kề để hình thành Ban điều hành tự quản. Mỗi Ban tự bầu cử ra 01 Chủ tịch, 01 phó chủ tịch và 01 thư ký hoạt động theo quy chế của Ban dưới sự kiểm soát và chỉ đạo của Hội đồng chủ tịch Hiệp hội. Mỗi Ban phải tổ chức nộp quỹ để duy trì hoạt động, việc nộp quỹ để duy trì Ban là tự nguyện, mức nộp theo tình hình thực tế tại cơ sở và phải có sự thống nhất chung bằng văn bản gửi về Chủ tịch hiệp hội. Chủ tịch Ban phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, trực tiếp chỉ đạo và giám sát từng hoạt động của Ban. Bảo đảm một môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, văn hoá và chuyên nghiệp tại cơ sở. Chủ tịch Ban phải là người nằm trong danh sách thành viên của Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Việt Nam. Được quyền đề cử thành viên của Ban vào hiệp hội.

CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Điều 16. Ban lãnh đạo Hiệp Hội Cơ quan lãnh đạo điều hành của Hiệp Hộp gồm: 1. Chủ tịch Hiệp hội 2. Ban Pháp chế 3. Ban thư ký

Điều 17: Ban pháp chế Ban pháp chế Hiệp hội là tổ chức lãnh đạo của Hiệp hội một nhiệm kỳ bao gồm là: – Xem xét các mặt hoạt động của Hiệp hội, khen thưởng, kỷ luật. – Thảo luận, quyết định những chủ trương, biện pháp lớn, những kế hoạch chủ yếu trong thời gian kế tiếp của Hiệp hội. – Bãi miễn những uỷ viên Hiệp hội mặc sai phạm lớn (nếu có), bầu bổ sung yêu cầu của chủ tịch Hiệp hội. -Thông qua nội dung , kế hoạch, chương trình chuẩn bị cho các tháng kế tiếp. -Thảo luận và thông qua các ý kiến của thành viên Hiệp hội với chủ tịch để thông qua cho các kỳ họp định kỳ vào 15 hàng tháng. – Quyết định các vấn đề tài chính, về quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên trong các vấn đề nghiệp vụ kinh doanh sản xuất, dịch vụ vệ sinh công nghiệp, làm sạch. – Quyết định các vấn đề đối nội và đối ngoại của Hiệp hội – Xem xét và quyết định các hình thức kỷ luật đối với các hội viên do Hiệp hội kiến nghị.

Điều 18: Ban thư ký Ban thư ký do Ban chấp hành Hiệp hội bầu ra. Nhiệm vụ của Ban thư ký: 1. Giám sát quản lý thu chi quỹ của Hiệp hội. 2. Phát hiện những trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm điều lệ, vi phạm chức năng nhiệm vụ để có biện pháp uốn nắn kịp thời. Trường hợp vi phạm đến mức xử lý kỷ thuật đề xuất với ban pháp chế xét quyết định. 3. Giám sát việc thực hiện thu chi, quản lý, sử dụng quỹ tài chính của Hiệp hội. 4. Báo cáo tình hình tài chính định kỳ 01 lần/tháng về cho Trưởng Ban phụ trách kinh tế.

CHƯƠNG V : TÀI CHÍNH

Điều 19. Tài chính của Hiệp hội. a. Nguồn quỹ thu được từ : – Tiền hội phí do các hội viên đóng góp. – Tiền đóng góp của các đơn vị hội viên % công trình ( Chuyển nhượng ) – Tiền phạt từ các lỗi nhỏ của hội viên. b. Mức đóng góp hội phí – Phí gia nhập : 1.000.000đ/Hội viên – Thời gian nộp bổ sung: Theo chủ trương của hiệp hội – Hội phí: (?) – Tỷ lệ đóng % công trình: (?) c. Tài chính của Hiệp hội được chi dùng cho các việc: – Chi phí cho hoạt động của Hiệp hội theo Quy định Hiệp hội. – Trả phụ cấp cho cán bộ, nhân viên, chuyên gia, cố vấn, cộng tác viên. – Chi các khoản cần thiết khác do quy chế của Hiệp hội. – Thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ ( Thành viên hội và tứ thân phụ mẫu ).

Điều 20: Quỹ – Quỹ của Hiệp hội được gửi vào tài khoản đã mở tại Ngân Hàng. – Sử dụng tài khoản, quyết định thu, chi theo nghị quyết của Hiệp hội theo thống nhất biểu quyết (Có biên bản cuộc họp) – Chủ tịch, ban pháp chế Hiệp hội đứng tên tài khoản. – Quản lý thu chi là thư ký Hiệp hội phải có báo cáo định kỳ 1 tháng/ lần công bố vào ngày họp định kỳ của Hiệp hội.

CHƯƠNG VI: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 21: Khen thưởng và kỷ luật 1.Các tổ chức và cá nhân là hội viên của Hiệp hội có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hiệp hội được Hiệp hội quyết định hoặc đề nghị lên chủ tịch khen thưởng theo quy định và Quy chế chi tiêu nội bộ của Hiệp hội. 2. Các tổ chức cá nhân là hội viên của Hiệp hội vi phạm Quy chế sẽ do Hiệp hội quyết định thi hành kỷ luật. Mức xử lý kỷ luật gồm: khiển trách, cảnh cáo, phạt tiền và khai trừ khỏi Hiệp hội; Trường hợp vi phạm xâm hại đến quyền lợi của Hiệp hội, Hiệp hội sẽ yêu cầu cơ quan pháp luật xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật và quy chế Hiệp hội. 3. Hiệp hội xây dựng các quy định cụ thể về nội dung, trình tự, thủ tục và hình thức khen thưởng và kỷ luật trong Hiệp hội và quy định này không được trái với các quy định hiện hành của pháp luật