Văn bản mới

Tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp của Nhật Bản

Tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp của Nhật Bản

Ngày đăng: 30 - 05 - 2018

Tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp của Nhật Bản rất là khoa học. Suluck đã làm chuẩn từ lâu cho các loại dịch vụ vệ sinh của mình   Tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp của Nhật Bản rất là khoa học. Suluck đã làm chuẩn từ lâu cho các loại dịch vụ vệ sinh của mình rồi. – Serir có nghĩa là sàng lọc: ở trong quy trình này tất cả rác, đồ dùng, vật dụng bỏ đi trong toàn...

Luật An toàn vệ sinh Lao động

Luật An toàn vệ sinh Lao động

Ngày đăng: 30 - 05 - 2018

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 84/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015   LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật an toàn, vệ sinh lao động. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định việc...